Regulamin

Akademia HOME CREATIONS
Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA WWW.AKADEMIAHC.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 15.12.2023

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z HOME CREATIONS ACADEMY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001018910, posiadającą NIP: 5273043086, REGON: 52447004200000 umowę o świadczenie usługi Akademia HOME CREATIONS w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie znajdującej się pod adresem: www.akademiahc.pl

I. DEFINICJE

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD. Opłata nie zawiera podatku VAT.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.akademiahc.pl prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. W wyjatkowych sytuacjach, jeśli zostało to zaznaczone w tytule kursu, usługa może być świadczona w określonym terminie w postaci szkolenia stacjonarnego, we wskazanym w opisie kursu miejscu.

10. Usługodawca - HOME CREATIONS ACADEMY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001018910, posiadającą NIP: 5273043086, REGON: 52447004200000

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

12. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy, potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej, przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym, kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności: wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy, dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”, wybór rodzaju Opłaty, złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy,

w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: w przypadku Usługi nieodpłatnej - zamknięcie Strony internetowej Usługi; w przypadku Usługi odpłatnej - wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres e-mail: akademia.homecreations@mintgrey.com.pl o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy: akademia.homecreations@mintgrey.com.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia.

IIIa POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.

5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany; Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione;

V. PŁATNOŚCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi. 

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PayU.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres emai: akademia.homecreations@gmail.com.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Magdalena Zajączkowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mint Grey Magdalena Zajączkowska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Kieleckiej 23, 02-550 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8522416057, REGON 320631112.

2. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail.

3. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.

4. Twoje Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas rejestracji Użytkownika na stronie internetowej www.akademiahc.pl .

5. Usługodawca przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6.Twoje Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności, jak również realizacji Twoich praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących Usługodawcę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym); dostawcom usług wspierających Usługodawcę w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail); dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).

7. Twoje Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku gdyby Twoje Dane miałyby zostać przekazane przez Usługodawcę do państwa trzeciego, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany przez Usługodawcę, po spełnieniu przez Usługodawcę warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

8. Usługodawca stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

9. Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi na Twoją rzecz.

10. Masz prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Twoje Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Możesz także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich Danych podlegających przetwarzaniu. Użytkownik Platformy ma prawo otrzymać swoje Dane w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi Danych.

11. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Twoją rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Twój wniosek.

12. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

13. Strona www. akademiahc.pl zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

15. Jeśli chcesz skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Ci prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: Mint Grey Magdalena Zajączkowska, ul. Kielecka 23, 02-550 Warszawa lub na adres e-mail akademia.homecreations@mintgrey.com.pl

16. W przypadku skargi dotyczącej tego, w jaki sposób zajmujemy się Twoimi Danymi osobowymi, masz prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres e-mail: akademia.homecreations@gmail.com .

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 15.12.2023 r.

 

 


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję